ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI456 ในหัวข้อเรื่อง หลักการสร้างภาพสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
2551
3
43,400 บาท
คณะวิทยาศาสตร์