ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHC 332 ปฏิบัติการเภสัชควบคุมคุณภาพ 1 เรื่อง การเทคนิคการวิเคราะห์ยาแบบไทเทรชัน
2556
3
60,000 บาท
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์