ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่อง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต
2550
3
26,700 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์