ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา COM226 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสื่อสารมวลชน เรื่อง หลักการวิพากษ์ข้อมูล
2553
2
28,080 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์