ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา RTV221 การเขียนและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องผสมเสียง
2553
2
28,400 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์