ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Game for Herbal Potions of OMD 232: Thai Pharmacy II on Traditional Medicine
การพัฒนาเกมการปรุงยาสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 232: เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
2558
2
58,760 บาท
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก