ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2558-1 การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 231: เภสัชกรรมไทย 1 เรื่อง พืชวัตถุ อาจารย์ภาวิณี เส็งสันต์ 62,200
2558-2 การพัฒนาเกมการปรุงยาสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 232: เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ อาจารย์ภาวิณี เส็งสันต์ 58,760