ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Online Herbs Database of OMD 231: Thai Pharmacy I on Medical plants
การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 231: เภสัชกรรมไทย 1 เรื่อง พืชวัตถุ
2558
1
62,200 บาท
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก