ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2558-2 การพัฒนาเกมการปรุงยาสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 232: เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ อาจารย์มณีกาญจน์ นภาแก้ว 58,760