ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Online Courseware in LGM 303: Transportation Management on Transportation Management System to Enhance Learning Achievement of Undergraduate Students
การพัฒนาสื่อการสอนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา LGM 303 การจัดการขนส่ง เรื่องระบบการจัดการขนส่ง
2561
1
55,600 บาท
คณะบริหารธุรกิจ