ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมและทางการแพทย์
2550
3
43,400 บาท
คณะวิทยาศาสตร์