ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of COM 100: Media Literacy on the Roles of New Media
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา COM 100: ความรอบรู้เรื่องสื่อ เรื่อง บทบาทของสื่อใหม่
2557
2
60,600 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์