ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

The Development of Electronic-Based English Proficiency Test for Tertiary-Level Students
การพัฒนาข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
2562
2
108,600 บาท
วิทยาลัยครูสุริยเทพ