ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of PHM 446: Inorganic Pharmacy on Steroids
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHM 446: เภสัชอินทรีย์เคมี เรื่อง สเตอรอยด์
2558
1
59,200 บาท
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์