ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2558-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHM 446: เภสัชอินทรีย์เคมี เรื่อง สเตอรอยด์ ผศ.ดร.ภญ. สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค 59,200