ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา “การพูดเพื่อธุรกิจ” เรื่อง จิตวิทยาและการใช้ภาษาในการสื่อสาร
2550
1
29,200 บาท
คณะศิลปศาสตร์