ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG361 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 เรื่อง ตัวแทนการท่องเที่ยว
2553
2
43,600 บาท
คณะศิลปศาสตร์