ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายวีดิทัศน์ด้วยใช้ในงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PRS 233 การผลิตสื่อ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2547
1
7,500 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์