ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายวีดิทัศน์ด้วยใช้ในงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PRS 233 การผลิตสื่อ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คมศร สนองคุณ 7,500