ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 สภาพปัญหาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต แน่งน้อย บุญยเนตร 7,940
2547-1 เกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ของ นักศึกษาในมุมมองของผู้เรียนการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ กฤษณ์ ทองเลิศ 9,000
2547-1 การพัฒนาคิดวิเคราะห์ทักษะการเขียน และการตรงต่อเวลาของการทำงานหนังสือพิมพ์ บุปผา บุญสมสุข 19,500
2547-1 การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีการสอนเสริม และให้เพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักศึกษาในรายวิชา JRN 311 การบริหารงาน วารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นวนิต ประถมบูรณ์ 10,000
2547-1 การพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายวีดิทัศน์ด้วยใช้ในงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PRS 233 การผลิตสื่อ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คมศร สนองคุณ 7,500
2547-1 การพัฒนาทักษะของตนเองในการจัดทำเว็บไซด์ นักศึกษษรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สรพงษ์ ศรีพุ่ม 17,000
2547-1 พัฒนาการรับรู้ข่าวสารต่างประเทศ โดยใช้ VCD ข่าวต่างประเทศประจำวัน สำหรับนักศึกษาในรายวิชา COM 216 สื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นิพนธ์ เจริญพจน์ 10,100
2547-1 การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วารินทร์ บินโฮเซ็น 18,200
2547-1 การพัฒนานิสัยในการรักการอ่านและติดตามข่าวสารโดยการวิเคราะห์ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาการสื่อสารมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 8,000
2547-1 การสร้างความกระตือรือร้น โดยการใช้กิจกรรม รพีวรรณ กลยาณี 8,000
2547-1 พัฒนาเจตคติโดยกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักศึกษาในรายวิชา COM 211 กฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชัชพรรษ ฟูอินหลง 10,200
2547-1 พฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ต่อการเรียนวิชา เคมีพื้นฐานในมหาวิทยาลัยรังสิต ศิริกุล จันทร์สว่าง 14,000
2548-1 สภาพปัญหาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เฉลิมพร เย็นเยือก 11,200
2548-1 The Influence of Communication Network Involvement on New Students and Socialization in Classroom Doungtip Chareonrook 12,450
2548-1 An Analysis of Some Mistakes in Writing 2 Class Committed by RSU English Major Students Rosario Nuchnoi 6,200
2548-1 การแก้ปัญหาความวิตกกังวลในการพูดหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร THA106 ศนิวาร วุฒฑกุล 8,000
2548-1 การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำและเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำของนักศึกษา ม.รังสิต ปี 2548 สรไน รอดนิตย์ 5,000
2548-1 การสำรวจสาเหตุของการเขียนสะกดคำผิดและแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องเขียนสะกดคำผิดของนักศึกษา ม.รังสิต สรไน รอดนิตย์ 10,000
2548-1 การประเมินคุณค่าเชิงจริยาธรรมที่มีต่อภาพข่าวในมุมมองของผู้เรียนการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ กฤษณ์ ทองเลิศ พฤติกรรมและ 6,500
2548-1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียนในวิชา การวางแผนสื่อโฆษณา นรากร อมรฉัตร 5,620
2548-2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น สมชาย พิมพ์แสง 8,500
2548-2 พัฒนาการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของนักศึกษาในรายวิชา COM213 สื่อมวลชนกับสังคม ตรีรัตน์ นิลรัตน์ 10,200
2548-3 ความคิดเห็นที่มีต่อการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 14,000
2548-3 การศึกษาศักยภาพของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 มหาวิทยาลัยรังสิต 17,000
2549-1 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 14,000
2549-1 ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนระบบ E-Learning วิภาดา คุปตานนท์ 18,400
2549-2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ study Guide ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาวรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย 8,800
2550-2 การสร้างโมเดลการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต : กรณีศึกษา 38,300
2551-2 การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาในห้องเรียนแบบนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต (กรณีศึกษา) 10,800
2551-2 พฤติกรรมการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชานักบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 6,900
2553-1 การฝึกปฏิบัติพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีต่อ ความรู้ ทักษะ และ เจตคติของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. ดร. เกศรา เสนงาม 10,000
2553-1 การปลูกฝังนิสัย วินัย เคารพ อดทน ด้วยแบบฝึกทำความดี:กรณีศึกษานักศึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์ 9,200
2553-1 ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา ARC428: การออกแบบสถาปัตยกรรม5 ARC447:การก่อสร้างอาคาร5 ARC475:การออกแบบชุมชนเมือง และ ARC404:ไฮเปอร์มีเดีย อาจารย์สุวิชา เบญจพร 7,800
2553-2 การพัฒนาทักษะการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม “อโดบี ไลท์รูม” โดยการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษา วิชา COM223 การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการสื่อสาร อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา 7,800
2555-1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 23,680
2555-1 ระดับพลังสุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ราตรี ทองยู 24,200
2556-2 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. เฉลิมพร เย็นเยือก 27,800
2556-2 ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์ 26,200
2556-3 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนเรียงความของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ 25,000
2556-3 การวิเคราะห์การถ่ายโอนรูปแบบวากยสัมพันธ์ของภาษาที่หนึ่งสู่การเขียนในภาษาที่สองของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ รายวิชา ENG 231 การเขียน 1 อาจารย์จตุพร อินทร์สุวรรณ 23,800
2557-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา ACC 100 การบัญชีการเงิน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์คมสันต์ อินตา 35,800
2557-1 ประสบการณ์ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน อาจารย์ณัฐพล ยุวนิช 39,000
2557-1 กลวิธีอภิปริชาญและปริชาญของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ในการฟังภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดร. มณีเพ็ญ อภิบาลศรี 36,800
2557-1 ปัจจัยและความพร้อมของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ปริยาภรณ์ มณีแดง 32,120
2557-1 ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น 42,620
2557-2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom รายวิชา BNS 102: วัฒนธรรมและสุขภาพ เรืออากาศเอกหญิงพัชราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ 32,600
2557-2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผ่านการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบัติ ในรายวิชา FRN 302: วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ ผศ. ดร. สุดาญา ออประยูร 32,180
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล 81,165
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. ดร.โกวิท รพีพิศาล 70,600
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 71,500
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ภัทร นิมมล 69,700
2558-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นานาชาติที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรจีน-อังกฤษ อาจารย์ผาณิต มุงสูงเนิน 31,060
2558-2 การศึกษาปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. นุดี หนูไพโรจน์ 28,140
2559-1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อการสอนวิดีทัศน์ เรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในห้องปฏิบัติการพยาบาล ผศ. ดร. เกศรา เสนงาม 65,600
2559-2 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ชนิดาภา วงศ์รักษา 43,400
2559-2 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นศิษย์การบินของนักศึกษาสถาบันการบิน พล.อ.ท. ดร. ศุภกฤต อริยะปรีชา 32,000
2560-1 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก 37,300
2560-1 ลักกษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 31,700
2560-2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์ 39,700
2560-2 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 31,700
2561-1 การใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี EDWARD DEVERE BACON 55,620
2562-2 การสร้างแบบฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่ศึกษาใน มหาวิทยาลัยรังสิต รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล 34,480
2563-1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผ่านเกณฑ์การตรวจวัดทางเวชศาสตร์การบินของศิษย์การบินในประเทศไทย ชนนนาถ เทพลิบ 53,200
2563-1 การใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ในการสื่อสาร สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์ 34,400