ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2556
2
27,800 บาท
คณะบริหารธุรกิจ