ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การสร้างความกระตือรือร้น โดยการใช้กิจกรรม รพีวรรณ กลยาณี 8,000
2547-1 พัฒนาเจตคติโดยกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักศึกษาในรายวิชา COM 211 กฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชัชพรรษ ฟูอินหลง 10,200
2547-1 พฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ต่อการเรียนวิชา เคมีพื้นฐานในมหาวิทยาลัยรังสิต ศิริกุล จันทร์สว่าง 14,000
2548-1 การประเมินคุณค่าเชิงจริยาธรรมที่มีต่อภาพข่าวในมุมมองของผู้เรียนการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ กฤษณ์ ทองเลิศ พฤติกรรมและ 6,500
2548-1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียนในวิชา การวางแผนสื่อโฆษณา นรากร อมรฉัตร 5,620
2548-2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น สมชาย พิมพ์แสง 8,500
2549-1 ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนระบบ E-Learning วิภาดา คุปตานนท์ 18,400
2550-2 การสร้างโมเดลการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต : กรณีศึกษา 38,300
2551-2 พฤติกรรมการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชานักบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 6,900
2555-1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 23,680
2556-2 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. เฉลิมพร เย็นเยือก 27,800
2556-2 ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์ 26,200
2557-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา ACC 100 การบัญชีการเงิน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์คมสันต์ อินตา 35,800
2557-1 ประสบการณ์ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน อาจารย์ณัฐพล ยุวนิช 39,000
2557-1 กลวิธีอภิปริชาญและปริชาญของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ในการฟังภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดร. มณีเพ็ญ อภิบาลศรี 36,800
2557-1 ปัจจัยและความพร้อมของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ปริยาภรณ์ มณีแดง 32,120
2557-1 ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น 42,620
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล 81,165
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. ดร.โกวิท รพีพิศาล 70,600
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 71,500
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ภัทร นิมมล 69,700
2558-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นานาชาติที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรจีน-อังกฤษ อาจารย์ผาณิต มุงสูงเนิน 31,060
2559-2 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ชนิดาภา วงศ์รักษา 43,400
2560-1 ลักกษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 31,700
2563-1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผ่านเกณฑ์การตรวจวัดทางเวชศาสตร์การบินของศิษย์การบินในประเทศไทย ชนนนาถ เทพลิบ 53,200