ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Study of Inner Personality of 1-st year and 4-th year Students, Rangsit University: Humanities and Social Science Faculties
การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557
2
71,500 บาท
คณะศิลปศาสตร์