ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Characteristics of Self-directed Learning of Thai Undergraduate Students, Rangsit University
ลักกษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิต
2560
1
31,700 บาท
คณะบริหารธุรกิจ