ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

First-Year Student’s Expectation and Satisfaction towards International Program (Chinese-English) in the College of Communication Arts, Rangsit University
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นานาชาติที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรจีน-อังกฤษ
2558
2
31,060 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์