ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Stress Experiences while Participating Fundamental Nursing Practicum of Nursing Students, Rangsit University
ประสบการณ์ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2557
1
39,000 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์