ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Factors an Readiness of Community Health Nursing Practicum on Learning Achievement of Fourth-year Nursing Students, Rangsit University
ปัจจัยและความพร้อมของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2557
1
32,120 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์