ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2555-1 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต ดร. นิภา กิมสูงเนิน 29,660
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 407 การพยาบาลอนามัยชุมชน สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ดร. นิภา กิมสูงเนิน 61,440
2557-1 ปัจจัยและความพร้อมของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. นิภา กิมสูงเนิน 32,120