ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Study of Inner Personality of 1-st year and 4-th year Students, Rangsit University: Art and Design Faculties
การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะศิลปะและการออกแบบ
2557
2
69,700 บาท
คณะดิจิทัลอาร์ต