ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Factors Affecting the Students’ Achievement of ACC 100: Financial Accounting
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา ACC 100 การบัญชีการเงิน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
2557
1
35,800 บาท
คณะบัญชี