ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การประเมินคุณค่าเชิงจริยาธรรมที่มีต่อภาพข่าวในมุมมองของผู้เรียนการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์
2548
1
6,500 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์