ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Metacognitive and Cognitive Strategies of Science Graduate Students in EFL Listening
กลวิธีอภิปริชาญและปริชาญของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ในการฟังภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
2557
1
36,800 บาท
วิทยาลัยครูสุริยเทพ