ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2557-1 กลวิธีอภิปริชาญและปริชาญของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ในการฟังภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดร. มณีเพ็ญ อภิบาลศรี 36,800