ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาทักษะของตนเองในการจัดทำเว็บไซด์ นักศึกษษรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
2547
1
17,000 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์