ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 เกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ของ นักศึกษาในมุมมองของผู้เรียนการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ กฤษณ์ ทองเลิศ 9,000
2547-1 การพัฒนาคิดวิเคราะห์ทักษะการเขียน และการตรงต่อเวลาของการทำงานหนังสือพิมพ์ บุปผา บุญสมสุข 19,500
2547-1 การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีการสอนเสริม และให้เพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักศึกษาในรายวิชา JRN 311 การบริหารงาน วารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นวนิต ประถมบูรณ์ 10,000
2547-1 การพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายวีดิทัศน์ด้วยใช้ในงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PRS 233 การผลิตสื่อ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คมศร สนองคุณ 7,500
2547-1 การพัฒนาทักษะของตนเองในการจัดทำเว็บไซด์ นักศึกษษรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สรพงษ์ ศรีพุ่ม 17,000
2547-1 พัฒนาการรับรู้ข่าวสารต่างประเทศ โดยใช้ VCD ข่าวต่างประเทศประจำวัน สำหรับนักศึกษาในรายวิชา COM 216 สื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นิพนธ์ เจริญพจน์ 10,100
2547-1 การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วารินทร์ บินโฮเซ็น 18,200
2548-1 The Influence of Communication Network Involvement on New Students and Socialization in Classroom Doungtip Chareonrook 12,450
2548-2 พัฒนาการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของนักศึกษาในรายวิชา COM213 สื่อมวลชนกับสังคม ตรีรัตน์ นิลรัตน์ 10,200
2548-3 การศึกษาศักยภาพของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 มหาวิทยาลัยรังสิต 17,000
2549-1 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 14,000
2553-1 การฝึกปฏิบัติพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีต่อ ความรู้ ทักษะ และ เจตคติของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. ดร. เกศรา เสนงาม 10,000
2553-2 การพัฒนาทักษะการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม “อโดบี ไลท์รูม” โดยการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษา วิชา COM223 การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการสื่อสาร อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา 7,800
2556-3 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนเรียงความของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ 25,000
2556-3 การวิเคราะห์การถ่ายโอนรูปแบบวากยสัมพันธ์ของภาษาที่หนึ่งสู่การเขียนในภาษาที่สองของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ รายวิชา ENG 231 การเขียน 1 อาจารย์จตุพร อินทร์สุวรรณ 23,800
2561-1 การใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี EDWARD DEVERE BACON 55,620