ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

The Use of Peer-Assisted Learning Strategies (PALS) to Enhance the Undergraduate Students’ Skills of English Language Writing and Grammar
การใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี
2561
1
55,620 บาท
วิทยาลัยนานาชาติ