ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การวิเคราะห์การถ่ายโอนรูปแบบวากยสัมพันธ์ของภาษาที่หนึ่งสู่การเขียนในภาษาที่สองของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ รายวิชา ENG 231 การเขียน 1
2556
3
23,800 บาท
คณะศิลปศาสตร์