ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2556-3 การวิเคราะห์การถ่ายโอนรูปแบบวากยสัมพันธ์ของภาษาที่หนึ่งสู่การเขียนในภาษาที่สองของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ รายวิชา ENG 231 การเขียน 1 อาจารย์จตุพร อินทร์สุวรรณ 23,800