ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีการสอนเสริม และให้เพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักศึกษาในรายวิชา JRN 311 การบริหารงาน วารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2547
1
10,000 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์