ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาทักษะการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม “อโดบี ไลท์รูม” โดยการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษา วิชา COM223 การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการสื่อสาร
2553
2
7,800 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์