ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2553-2 การพัฒนาทักษะการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม “อโดบี ไลท์รูม” โดยการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษา วิชา COM223 การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการสื่อสาร อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา 7,800