ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

พัฒนาการรับรู้ข่าวสารต่างประเทศ โดยใช้ VCD ข่าวต่างประเทศประจำวัน สำหรับนักศึกษาในรายวิชา COM 216 สื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2547
1
10,100 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์