ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาในห้องเรียนแบบนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต (กรณีศึกษา)
2551
2
10,800 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์