ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การพัฒนานิสัยในการรักการอ่านและติดตามข่าวสารโดยการวิเคราะห์ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาการสื่อสารมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 8,000
2548-1 An Analysis of Some Mistakes in Writing 2 Class Committed by RSU English Major Students Rosario Nuchnoi 6,200
2548-1 การแก้ปัญหาความวิตกกังวลในการพูดหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร THA106 ศนิวาร วุฒฑกุล 8,000
2548-1 การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำและเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำของนักศึกษา ม.รังสิต ปี 2548 สรไน รอดนิตย์ 5,000
2548-1 การสำรวจสาเหตุของการเขียนสะกดคำผิดและแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องเขียนสะกดคำผิดของนักศึกษา ม.รังสิต สรไน รอดนิตย์ 10,000
2551-2 การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาในห้องเรียนแบบนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต (กรณีศึกษา) 10,800
2553-1 การปลูกฝังนิสัย วินัย เคารพ อดทน ด้วยแบบฝึกทำความดี:กรณีศึกษานักศึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์ 9,200
2558-2 การศึกษาปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. นุดี หนูไพโรจน์ 28,140
2559-2 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นศิษย์การบินของนักศึกษาสถาบันการบิน พล.อ.ท. ดร. ศุภกฤต อริยะปรีชา 32,000