ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

A Study of Instructional Factors Affecting Class Attendance of Communication Arts Students (International Curriculum), Rangsit University
การศึกษาปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
2558
2
28,140 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์