ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนานิสัยในการรักการอ่านและติดตามข่าวสารโดยการวิเคราะห์ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาการสื่อสารมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2547
1
8,000 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์