ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

FACTORS EFFECTING ON ACHIEVEMENT MOTIVATION IN LEARNING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN RANGSIT UNIVERSITY
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
2560
2
39,700 บาท
คณะบริหารธุรกิจ