ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 สภาพปัญหาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต แน่งน้อย บุญยเนตร 7,940
2548-1 สภาพปัญหาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เฉลิมพร เย็นเยือก 11,200
2548-3 ความคิดเห็นที่มีต่อการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 14,000
2549-2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ study Guide ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาวรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย 8,800
2553-1 ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา ARC428: การออกแบบสถาปัตยกรรม5 ARC447:การก่อสร้างอาคาร5 ARC475:การออกแบบชุมชนเมือง และ ARC404:ไฮเปอร์มีเดีย อาจารย์สุวิชา เบญจพร 7,800
2555-1 ระดับพลังสุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ราตรี ทองยู 24,200
2557-2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom รายวิชา BNS 102: วัฒนธรรมและสุขภาพ เรืออากาศเอกหญิงพัชราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ 32,600
2557-2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผ่านการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบัติ ในรายวิชา FRN 302: วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ ผศ. ดร. สุดาญา ออประยูร 32,180
2559-1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อการสอนวิดีทัศน์ เรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในห้องปฏิบัติการพยาบาล ผศ. ดร. เกศรา เสนงาม 65,600
2560-1 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก 37,300
2560-2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์ 39,700
2560-2 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 31,700
2562-2 การสร้างแบบฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่ศึกษาใน มหาวิทยาลัยรังสิต รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล 34,480
2563-1 การใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ในการสื่อสาร สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์ 34,400