ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ study Guide ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาวรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย
2549
2
8,800 บาท
คณะศิลปศาสตร์