ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Construction of Writing Exercises to Develop Thai Writing Skill of the Chinese Students Learning Thai at Rangsit University
การสร้างแบบฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่ศึกษาใน มหาวิทยาลัยรังสิต
2562
2
34,480 บาท
คณะศิลปศาสตร์